(Source: dekaohtoura, via thelastofkrypton)

@2 years ago with 41 notes
#menswear #black and white #superman #lois lane #clark kent 
2 years ago
#menswear #black and white #superman #lois lane #clark kent